Oświadczenie o ochronie prywatności – kandydaci

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych kandydatów ubiegających się o stanowiska w Pyszne.pl. Pyszne.pl odpowiada za przetwarzanie tych danych osobowych i bardzo ceni Twoją prywatność. W związku z tym Pyszne.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Przetwarzane dane osobowe oraz cele przetwarzania

Pyszne.pl przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ ubiegasz się o stanowisko w Pyszne.pl. Przetwarzamy te dane wyłącznie na potrzeby procesu selekcji, a także po to, aby w przyszłości móc powitać Cię w gronie pracowników Pyszne.pl, na co bardzo liczymy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest fakt, iż traktujemy Twoje zgłoszenie jako żądanie podjęcia działań przed zawarciem umowy (umowy o pracę) zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, jakie przekażesz nam osobiście za pośrednictwem strony internetowej, formularza zgłoszeniowego, w przesłanych CV i listach motywacyjnych lub dane przekazane w inny sposób w procesie rekrutacji. Przetwarzamy następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Dane osobowe
 • Dane adresowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane o wykształceniu i doświadczeniu
 • Dane z oceny (jeśli dotyczy)

Ponadto przetwarzamy dane, jakie przekazujesz nam w sposób pośredni, ponieważ Pyszne.pl używa plików cookie w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. [Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Oświadczeniu o plikach cookie].

Okres przechowywania danych

Pyszne.pl nie będzie przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to niezbędne w celach, dla których zostały zebrane. W związku z tym standardowo Twoje dane osobowe będą przechowywane przez maksymalnie trzy miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Pyszne.pl nie będzie sprzedawać Twoich danych osobom trzecim i będzie przekazywać te dane osobom trzecim wyłącznie w sytuacji, gdy będzie to niezbędne w celu realizacji umowy między Tobą a nami, w celach analitycznych i marketingowych lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego. Wybieramy takie podmioty z zachowaniem ostrożności, aby upewnić się, że Twoje dane osobowe będą bezpieczne.

 • Możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom:
 • Agencjom pracy tymczasowej
 • Dostawcom oprogramowania
 • Partnerom ds. wdrożenia
 • Platformom reklamowym (np. Google i Facebook)

W przypadku wyboru Spersonalizowanego pakietu plików cookie możemy udostępniać Twoje dane osobowe w formie pseudonimizowanej zewnętrznym platformom, takim jak Google i Facebook, aby tworzyć „Grupy niestandardowych odbiorców”. Na podstawie Grup niestandardowych odbiorców takie platformy będą wyświetlać Ci spersonalizowane reklamy. Możesz w każdej chwili zrezygnować z tych reklam, przełączając się na nasz Podstawowy pakiet plików cookie.

Zawieramy umowy przetwarzania z firmami, które przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, aby zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa i poufności danych. Odpowiedzialność za to przetwarzanie ponosi Pyszne.pl.

Przeglądanie, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu, usunięcia oraz, w razie potrzeby, sprostowania wszystkich Twoich danych osobowych, jakie zebraliśmy. Jeżeli uważasz, że zgromadziliśmy dane osobowe na Twój temat bez uzasadnionej przyczyny lub przetwarzamy dane osobowe niezwiązane z Twoim zgłoszeniem, prosimy o kontakt. We wszystkich powyższych sprawach należy pisać na adres: privacy-concerns@takeaway.com. Pyszne.pl odpowie na Twoje zapytanie jak najszybciej, maksymalnie w ciągu czterech tygodni.

Prośba o usunięcie danych uniemożliwi nam dalsze przetwarzanie zgłoszenia.

Wskazówki, pytania i skargi

Służymy pomocą w razie jakichkolwiek innych pytań lub skarg dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto zachęcamy do dzielenia się wskazówkami lub sugestiami dotyczącymi udoskonalenia naszej polityki prywatności.

Bezpieczeństwo

Pyszne.pl traktuje kwestię ochrony danych bardzo poważnie oraz podejmuje odpowiednie kroki, aby przeciwdziałać nadużyciom, utracie, nieupoważnionemu dostępowi, niepożądanej publikacji i nieodpowiedniej modyfikacji danych. Jeżeli uważasz, że mimo to Twoje dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją dowody ich nadużywania, napisz na adres: security-concerns@takeaway.com.

Organ ochrony danych

Możesz złożyć skargę nie tylko do nas, ale także do odpowiedniego organu ochrony danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z tym organem.

Dane kontaktowe
Adres siedziby głównej:
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
E-mail: privacy-concerns@takeaway.com
Tel: +31 (0)53 4805866
Fax: +31 (0)53 4805861

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Takeaway.com Data Protection Officer / Privacy Council - Takeaway.com Group B.V.
Attn. Daniel Bos & Sophie Versteege
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
privacy-concerns@takeaway.com
+31 202107000

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być aktualizowane. Data ostatniej aktualizacji: 6 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie o ochronie prywatności – Aplikacja Scoober

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wykorzystywania danych osobowych „Kierowcy” Pyszne.pl oraz firm powiązanych. Aby usługa dostaw Scoober funkcjonowała poprawnie, wykorzystujemy niektóre Twoje dane osobowe. Kwestię ochrony Twojej prywatności traktujemy poważnie, dlatego chcemy poinformować Cię o sposobie i celach wykorzystywania Twoich danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera takie informacje w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji Scoober, a także informuje o sposobie i celach ich przetwarzania.

Dane przetwarzane w Aplikacji Scoober

W momencie rozpoczęcia swojej zmiany w pracy u nas aktywujesz aplikację Scoober (zwaną odtąd „aplikacją”). Aplikacja Scoober przetwarza następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail i hasło
 • Znaczniki czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Lokalizacja GPS
 • Wpisana dostępność
 • Przyjęta otwarta
 • Znacznik czasu przyjętej otwartej zmiany
 • Znacznik czasu zauważenia zadania
 • Znacznik czasu odebrania zadania
 • Znacznik czasu dostarczenia zadania
 • Znaczniki czasu geofence dla odbioru osobistego i dostawy
 • Numer telefonu
 • Dane analityczne
 • Cele przetwarzania danych osobowych
  Planowanie i optymalizacja

  Twoja lokalizacja GPS jest wykorzystywana do planowania i optymalizacji trasy. Umożliwia nam to jak najskuteczniejsze świadczenie usług dostawy oraz zapewnianie, że za każdym razem przebywasz najkrótszy możliwy dystans. Twoja lokalizacja GPS jest przetwarzana jedynie podczas Twojej aktywnej zmiany. Gdy tylko aktywnie zakończysz zmianę lub rozpoczniesz pauzę (przycisk stop/pauza w aplikacji), Twoja lokalizacja GPS nie będzie już przetwarzana.

  Food Tracker

  Informacje na temat Twojej lokalizacji GPS, wraz z Twoim imieniem, są przesyłane do klienta oraz restauracji, dla której realizujesz zamówienie w danym momencie. Nazywamy tę funkcję Food Tracker. Umożliwia ona restauracjom i klientom łatwe sprawdzenie statusu zamówienia.

  Lokalizacja GPS

  W czasie Twojej zmiany Aplikacja udostępnia nam Twoją lokalizację GPS w celach opisanych powyżej. W związku z tym należy mieć na uwadze poniższe kwestie:

  • Informacje o Twojej lokalizacji GPS są wykorzystywane w celu planowania/optymalizacji trasy, a wraz z Twoim imieniem wykorzystywane są w celu udostępniania funkcji Food Tracker klientom i restauracjom.
  • Informacje o Twojej lokalizacji GPS są przekazywane Pyszne.pl wiele razy na minutę. Aplikacja domyślnie rejestruje dane dotyczące ruchu, takie jak prędkość, liczbę przebytych kilometrów i tym podobne, ale nie będą one wykorzystywane przez Pyszne.pl.
  • Twoja lokalizacja GPS jest przekazywana wyłącznie podczas aktywnego czasu pracy, nie w trakcie przerw ani poza godzinami pracy..
  • Analiza danych aplikacji

   Pyszne.pl wykorzystuje dane osobowe przetwarzane w aplikacji także w celach analitycznych oraz w celu ulepszania aplikacji i procesu dostawy Pyszne.pl.

   Poprawa oraz ocena wyników pracy (dotyczy jedynie kierowców Pyszne.pl)

   Jeżeli jesteś pracownikiem Pyszne.pl lub pracujesz jako Kierowca, jednak zatrudnia Cię pracodawca zewnętrzny, Pyszne.pl będzie również wykorzystywać Twoje dane do poprawy wyników Kierowców zarówno na poziomie globalnym, jak i indywidualnym. Aplikacja Scoober pobiera do tego celu następujące dane:

    Imię i nazwisko Lokalizacja GPS Dostarczone zamówienia Znaczniki czasu innych etapów (przyjęcie, odbiór osobisty, dostarczenie w wyznaczone miejsce)

   Dane pobrane przez aplikację Scoober, wraz z danymi dotyczącymi zatrudnienia, będą wykorzystywane do oceny wyników indywidualnych. Ocena zawsze będzie obejmować ocenę koordynatorów CENTRUM i/lub koordynatorów w mieście i nigdy nie będzie opierać się wyłącznie na pobranych danych bądź na zautomatyzowanych decyzjach w oparciu o te dane.

   Cele dodatkowe

   Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w sposób opisany powyżej. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać dane w innym celu, zawsze poprosimy Cię o zgodę.

   Udostępnianie danych innym podmiotom

   Pyszne.pl nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych osobom trzecim, a ponadto będziemy ujawniać je osobom trzecim tylko w sytuacji, gdy będzie to potrzebne do realizacji umowy zawartej między nami a Tobą, w celach analitycznych lub w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych..

    Dostawcy oprogramowania Partnerzy ds. wdrożenia

   Jeżeli będziemy zlecać firmom trzecim przetwarzanie Twoich danych osobowych w naszym imieniu, podpiszemy z nimi umowę w sprawie przetwarzania danych osobowych, aby zagwarantować taki sam poziom ochrony i poufności Twoich danych osobowych. W takiej sytuacji Pyszne.pl w dalszym ciągu będzie ponosić ostateczną odpowiedzialność za takie czynności przetwarzania.

   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

   Dla celów opisanych powyżej Pyszne.pl może wykorzystywać automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie. Stosujemy na przykład automatyczne podejmowanie decyzji w celu wyboru zamówień, których dostarczenie zajmie kierowcy najmniej czasu. Te automatyczne decyzje są zawsze pod kontrolą prawdziwej osoby.

   Jeżeli automatyczne decyzje i/lub profilowanie doprowadzą do negatywnej decyzji na Twój temat, z którą się nie zgodzisz, możesz się z nami skontaktować pod adresem privacy-concerns@takeaway.com.

   . Przeprowadzimy wtedy ponowną ocenę sytuacji. Oprócz tego zapraszamy do przesyłania nam sugestii na temat tego, jak możemy ulepszyć te procesy.

   Okres przechowywania danych osobowych

   Pyszne.pl będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to niezbędne w celach, w jakich zostały one zebrane. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe dłużej jedynie w sytuacji, gdy będziemy mieć taki obowiązek prawny.

   Wykorzystywanie danych klientów

   Podczas dostarczania zamówień otrzymujesz także dane klientów. Należy mieć na uwadze, że dane klientów, takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu, można wykorzystać wyłącznie do dostarczenia zamówienia. Wykorzystywanie tych danych w celach innych niż dostawa zamówienia jest prawnie zabronione i może spowodować wypowiedzenie umowy zatrudnienia..

   Prawa, pytania lub skargi

   Masz prawo uzyskać dostęp do wszelkich danych osobowych, jakie gromadzimy na Twój temat, a także wnosić o sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub przetwarzamy dane osobowe, które nie są istotne z punktu widzenia procesu selekcji, prosimy o kontakt. Możesz napisać na adres privacy-concerns@takeaway.com.

   Mamy nadzieję, że przekazaliśmy Ci wystarczającą ilość informacji. Jeżeli jednak będziesz mieć pytania na temat przetwarzania Twoich danych przez Pyszne.pl, wyślij wiadomość na adres privacy-concerns@takeaway.com.

   . Bezpieczeństwo

   Pyszne.pl traktuje kwestię ochrony danych osobowych bardzo poważnie. W związku z tym podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych przed nadużyciami, utratą, nieupoważnionym dostępem, niechcianym ujawnianiem i nieupoważnionym wprowadzaniem zmian. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są odpowiednio chronione lub istnieją przesłanki wskazujące na nadużycia związane z danymi, skontaktuj się z nami, pisząc na adres : security-concerns@takeaway.com.

   . Organ ochrony danych

   Masz prawo wnieść skargę nie tylko do nas, ale także do odpowiedniego organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z takim organem nadzorczym.

   Dane kontaktowe
   Adres siedziby głównej:
   Oosterdoksstraat 80
   1011 DK Amsterdam
   E-mail: privacy-concerns@takeaway.com.


   Tel.: +31 (0)53 4805866
   Faks: +31 (0)53 4805861
   Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
   Takeaway.com Data Protection Officer / Privacy Council - Takeaway.com Group B.V.
   Attn Daniel Bos & Sophie Versteege
   Oosterdoksstraat 80
   1011 DK Amsterdam
   privacy-concerns@takeaway.com
   +31 (0)20 2107000