Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów

Niniejsze „Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów” mają zastosowanie do stosunków pomiędzy Sto2 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000344195, NIP: 6152007726, REGON: 021024978 [dalej: Pyszne.pl], której przysługują prawa do Platformy, a Konsumentami. Nie mają one zastosowania do Przedsiębiorstw (zdefiniowanych poniżej, ale obejmujących Restauracje i Sklepy), które podlegają „Ogólnym warunkom współpracy dla Restauracji”.

1. Definicje

Oferta: asortyment produktów i usług oferowanych przez poszczególne Przedsiębiorstwa, które mogą być zamówione przez Konsumenta za pośrednictwem Pyszne.pl (Platformy).

Zamówienie: oświadczenie woli składane Przedsiębiorstwu przez Konsumenta za pośrednictwem Pyszne.pl, a konkretniej Platformy na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.

Konsument: Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie w Przedsiębiorstwie za pośrednictwem Pyszne.pl, a konkretniej Platformy.

Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.

Platforma: strony internetowe, aplikacje, narzędzia i inne urządzenia Serwisu www.pyszne.pl oraz jego jednostek powiązanych i partnerów handlowych, na których udostępnia się Usługi

Przedsiębiorca: podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie udostępniania, sprzedaży, przygotowywania, odbioru lub serwowania produktów i powiązanych przedmiotów, korzystający z usług świadczonych przez Pyszne.pl po zaakceptowaniu przez nią jego zgłoszenia rejestracyjnego w celu zawarcia i opłacenia Umów.

Dane Przedsiębiorcy: informacje dotyczące Przedsiębiorcy, w tym, między innymi, dane podmiotu będącego właścicielem Przedsiębiorcy i sposób kontaktu z nim, produkty i usługi udostępniane w ramach jego Oferty (na przykład alergeny, informacje odżywcze, i składniki), ceny poszczególnych produktów i usług (z VAT), logotyp, grafika, obszar dostawy (wraz z kodami pocztowymi), koszty dostawy oraz minimalne kwoty zamówienia, a także inne informacje dotyczące Przedsiębiorcy.

Produkt z ograniczeniem wiekowym: dowolny produkt z wymogiem minimalnego wieku, w tym między innymi produkt alkoholowy.

Usługi: Czynności oferowane Konsumentowi przez Pyszne.pl za pośrednictwem Platformy, w tym w szczególności: publikacja Oferty, ułatwienie/pośredniczenie przy zawieraniu Umów w tym przekazywanie Zamówień do właściwego Przedsiębiorcy, umożliwienie dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych Przedsiębiorców oraz ich wyświetlania, umożliwienie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, uiszczania online opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Przedsiębiorców [obsługa płatności].

Konto: spersonalizowany panel administracyjny Konsumenta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.pyszne.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Konsument może korzystać z usług świadczonych przez Pyszne.pl, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty oferowane przez poszczególnych Przedsiębiorców.

Napiwek: dobrowolna kwota zapłacona przez Klienta i przeznaczona dla kuriera dostarczającego Zamówienie.

Systemy płatności online: PayU i Karta płatnicza (Operator płatności - PayU Pyszne.pl Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000274399), PayPal (Operator płatności - PayPal Polska Pyszne.pl z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. E. Plater 53, 00-133 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000289372), Sofort (Operator płatności - SOFORT GmbH z siedzibą w 82131 Gauting, Fußbergstraße 1, Niemcy, Wpisany w Sądzie Rejonowym w Monachium: HRB 218675, VAT UE: DE248376956), Android Pay (Operator płatności – Adyen BV z siedzibą w 1011 EB Amsterdam, Simon Carmiggeltstraat 6-50, Wpisany w Sądzie Rejonowym w Amsterdamie: CC Amsterdam 34259528, VAT UE: NL817154243B01).

2. Dane Pyszne.pl

Dane teleadresowe Pyszne.pl:

Sto2 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Polska
NIP: 615-200-77-26

adres e-mail: info@pyszne.pl

3. Zastosowanie i postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dla Konsumentów [dalej: OWU] mają zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Pyszne.pl, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. Pyszne.pl informuje, iż korzystanie z Platformy przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejsze OWU określają w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. Pyszne.pl nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.
 2. Możemy obciążyć każdego Konsumenta, który złożył Zamówienie, opłatą za usługę, według naszego uznania.
 3. Pyszne.pl nieodpłatnie udostępnia Konsumentom niniejsze OWU za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Pyszne.pl, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszych OWU. Świadczenie Usług przez Pyszne.pl na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie.
 2. Konsumenci mają możliwość zarejestrowania się na Platformie – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.pyszne.pl w zakładce „Rejestracja” swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Do aktywacji Konta niezbędnym jest kliknięcie przez Konsumenta w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia lub połączenie Platformy z aplikacją Facebook.com. Konsument może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.
 3. Usunięcie Konta danego Konsumenta następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres: Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, za pomocą poczty elektronicznej na adres privacy-concerns@takeaway.com lub też formularza kontaktowego dostępnego pod adresem pyszne.pl/obsluga-klienta po upływie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Pyszne.pl.
 4. Pyszne.pl ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Konsumenta, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszych OWU, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen poszczególnych Przedsiębiorców, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w ust. 9 czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego - jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Pyszne.pl w tym zakresie terminu - nie krótszego niż 7 dni.
 5. Pyszne.pl nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.
 6. Korzystanie przez Konsumentów z Usług, z zastrzeżeniem ust. 8 jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową
 7. Korzystanie przez Konsumentów z Usług świadczonych przez Pyszne.pl jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek
 8. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
  • danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy;
  • informacji naruszających jakiekolwiek dobra Spółki lub osób trzecich;
  • innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.
 9. Korzystając z Platformy Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 10. Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Spółki. W szczególności Konsument nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Pyszne.pl na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 11. Zabronione jest pobieranie przez Konsumentów zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 12. Pyszne.pl zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

5. Oferta

 1. Pyszne.pl publikuje Ofertę w imieniu i na rzecz danego Przedsiębiorcy w Platformie, zgodnie z Danymi Przedsiębiorcy przekazanymi przez Restauracje.
 2. Pyszne.pl prezentuje wszystkie Dane Przedsiębiorcy w sposób wyraźnie wskazujący Konsumentowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty.
 3. Przedsiębiorca może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zalecamy skontaktować się z Przedsiębiorca telefonicznie, aby uzyskać aktualne informacje o alergenach przed złożeniem Zamówienia.

6. Umowa

 1. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Konsument niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.
 2. Jeżeli Konsument uprzednio nie zalogował się albo nie utworzył konta, Konsument może kontynuować składanie Zamówienia jako gość. Składając Zamówienie jako gość Konsument zgadza się, że Pyszne.pl utworzy tymczasowe konto gościa Pyszne.pl, które, o ile niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług nie stanowią inaczej, będzie dostępne wyłącznie (a) z urządzenia, które Konsument wykorzystuje do złożenia Zamówienia oraz (b) przez okres do dwunastu miesięcy od dnia Zamówienia. Dostęp Konsumenta do jego tymczasowego konta gościa wygaśnie z „Dniem wygaśnięcia”, który przypada we wcześniejszym z następujących terminów: (i) dzień przypadający sześć miesięcy po dniu, w którym Konsument po raz ostatni uzyskał dostęp do tymczasowego konta Konsumenta, (ii) dzień przypadający dwanaście miesięcy od dnia utworzenia tymczasowego konta gościa albo (iii) dzień, w którym Konsument wyloguje się ze swojego tymczasowego konta gościa lub wyczyści pamięć podręczną urządzenia, z którego Konsument korzystał podczas tworzenia tymczasowego konta gościa.
 3. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Przedsiębiorcę wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione Pyszne.pl lub Przedsiębiorcy.
 4. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Przedsiębiorca za pomocą danych kontaktowych podanych w Platformie oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. Po złożeniu Zamówienia przez Konsumenta, Konsument winien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zarówno dla Przedsiębiorcy, jak i Pyszne.pl, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
 5. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru. Jeśli Klient nie jest obecny pod adresem dostawy w momencie dostarczenia Zamówienia, a Zamówienie jest dostarczane przez Pyszne.pl (a nie przez samego Przedsiębiorcę), Pyszne.pl podejmie uzasadnione starania w celu skontaktowania się z Klientem, aby ustalić, gdzie należy pozostawić Zamówienie. Jeśli Pyszne.pl nie jest w stanie skontaktować się z Klientem, Pyszne.pl może pozostawić Zamówienie w rozsądnym miejscu na zewnątrz, w pobliżu adresu dostawy. Pyszne.pl nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienie (w tym za jakość lub bezpieczeństwo zawartości Zamówienia w momencie jego odnalezienia przez Klienta) po dostarczeniu Zamówienia. Zwracamy uwagę, że w przypadku, gdy Przedsiębiorca sam dostarcza Zamówienie, a nie korzysta z usług dostawy świadczonych przez Pyszne.pl, Przedsiębiorca zdecyduje, czy pozostawić Zamówienie poza adresem dostawy, jeśli Klient nie jest obecny.
 6. Jeśli Pyszne.pl dostarczy zamówienie w imieniu restauracji, Pyszne.pl może obciążyć klienta kosztami dostawy. Bieżące koszty dostawy są podawane na Platformie, zanim klient złoży zamówienie. Potwierdzenie tych kosztów dostawy można zamówić w Pyszne.pl.
 7. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu i o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień Przedsiębiorcy. Godzina, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wskazana Konsumentowi drogą elektroniczną (e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia) lub na Platformie.
 8. W przypadku gdy Zamówienie zawiera Produkt z ograniczeniem wiekowym, przed możliwością jego realizacji, Konsument jest zobowiązany do uznania i przestrzegania wszelkich obowiązujących ograniczeń.
  1. Napoje alkoholowe są wydawane do odbioru w fizycznym punkcie sprzedaży znajdującym się pod adresem Przedsiębiorcy wskazanym na Platformie na ich stronie profilowej („Punkt sprzedaży”). Konsument zobowiązuje się do wzięcia odpowiedzialności za odbiór zakupionych napojów alkoholowych w Punkcie sprzedaży oraz przyjmuje do wiadomości, że może odebrać napoje alkoholowe osobiście lub za pośrednictwem innej upoważnionej przez siebie osoby, w szczególności w przypadku zakupu z usługą dostawy.
  2. W przypadku gdy Konsument nie zdecyduje się na osobisty odbiór Zamówienia w Punkcie sprzedaży, Konsumentowi zostanie przedstawiona możliwość upoważnienia kuriera do odbioru Zamówienia w Punkcie sprzedaży w jego imieniu i dostawy Zamówienia na adres wskazany przez Konsumenta. Za pośrednictwem tego upoważnienia Konsument udziela kurierowi pełnomocnictwa upoważniającego go do (i) odbioru napoju alkoholowego w imieniu Konsumenta w Punkcie sprzedaży oraz (ii) dostawy napoju alkoholowego na adres wskazany przez Konsumenta w Zamówieniu. W celu uniknięcia wątpliwości, Umowa pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorca zostanie uznana za spełnioną w odniesieniu do napoju alkoholowego w Punkcie sprzedaży. Napoje alkoholowe uważa się za odebrane przez Konsumenta w chwili ich przekazania przez Przedsiębiorcę kurierowi.
  3. Wszelkie odbiory lub dostawy napojów alkoholowych podlegają warunkom dostawy lub odbioru Zamówień zawierających napoje alkoholowe opisanym w klauzuli 6.9.
 9. Jeśli Zamówienie zawiera Produkt z ograniczeniem wiekowym, w chwili składania Zamówienia oraz w chwili dostawy Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, Konsument może być zobowiązany do potwierdzenia swojego wieku przedstawiając (ważny) dokument tożsamości.
  1. Jeśli Konsument nie będzie w stanie przedstawić dowodu, że spełnia minimalne wymogi wiekowe lub istnieje powód, by sądzić, że zamówione przez Konsumenta produkty zostały nabyte w imieniu osoby w wieku niespełniającym minimalnych wymagań wiekowych, może spotkać się z odmową odbioru lub dostawy Zamówienia, w tym takiego napoju alkoholowego lub innych produktów z ograniczeniem wiekowym.
  2. Konsument może też spotkać się z odmową odbioru lub dostawy napoju alkoholowego lub innych produktów z ograniczeniem wiekowym, jeśli jest lub sprawia wrażenie osoby pijanej, odurzonej lub w inny sposób znajdującej się pod wpływem.
  3. W przypadku odmowy odbioru lub dostawy alkoholu lub innych produktów z ograniczeniem wiekowym, opłata za dostawę naliczona podczas składania Zamówienia nie zostanie zwrócona.
 10. Po złożeniu Zamówienia Konsument może według własnego uznania zdecydować się na przekazanie napiwku kurierowi za pośrednictwem dostępnych metod płatności online.
 11. Napiwek jest przeznaczony dla kurierów i nie można go uznawać za płatność z tytułu usług firmy Pyszne.pl. Pyszne.pl będzie z tego względu występować wyłącznie jako zarządca i zbywca kwot napiwków.
 12. Pyszne.pl przekaże Napiwek kurierom w przypadku, gdy są oni bezpośrednio zaangażowani przez Pyszne.pl. Jeśli kurier nie jest zaangażowany przez Pyszne.pl, ale bezpośrednio przez Przedsiębiorcę, Pyszne.pl przekaże Napiwek Przedsiębiorcy i zobowiąże Przedsiębiorcę do wypłaty Napiwku kurierowi. Pyszne.pl nie może gwarantować ani odpowiadać za przekazanie.
 13. Kiedy Klient otrzyma potwierdzenie przekazania Napiwku, Napiwek nie może być refundowany ani zwrócony.

7. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsumentowi podczas zamawiania Produktów za pośrednictwem Platformy mogą przysługiwać określone prawa, w tym prawa ustawowe. Bez uszczerbku dla tych praw (które, jeżeli mają zastosowanie, nie będą zmienione przez poniższe postanowienia), Konsument nie może odstąpić od Umowy w sytuacji, gdy towary zawarte w Ofercie są łatwo psujące się (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zostały indywidualnie przygotowane według specyfikacji Konsumenta, nie mogą zostać zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, lub gdy towary po dostarczeniu zostały nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Przedsiębiorcą.
 2. Pyszne.pl wskazuje Konsumentowi, że Przedsiębiorcą jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
  1. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  2. dezaktualizacji zamieszczonej w Platformie Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Przedsiębiorcę,
  3. przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Pyszne.pl dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Pyszne.pl jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.
 5. Pyszne.pl jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Pyszne.pl jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

8. Płatność

 1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami art. 6.1 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług na rzecz Konsumentów, po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Przedsiębiorcy ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu kwota stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić, w tym obowiązujący podatek oraz koszt dostawy oraz wszelkie inne opłaty i należności pobierane przez nas od Konsumenta. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Konsument może wywiązać się ze wskazanego w zdaniu pierwszym obowiązku na skutek skorzystania z oferowanych za pośrednictwem Platformy Systemów Płatności Online lub przekazując należność kurierowi w momencie dostawy lub płacąc Przedsiębiorcy przy odbiorze. Dostępność sposobów zapłaty wymienionych w zdaniu poprzednim jest uzależniona od indywidualnych ustaleń poczynionych pomiędzy Pyszne.pl, a danym Przedsiębiorcą i może zostać ograniczona. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na Platformie podczas składania Zamówienia u danego Przedsiębiorcy i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 7 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług dla Konsumentów (częściowy) zwrot płatności online winien być możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji części tego Zamówienia przez Konsumenta. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności. W zależności od metody płatności zastosowanej przez Klienta przetwarzanie zwrotu potrwa maksymalnie 10 dni roboczych.
 3. Zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Pyszne.pl informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 5 niniejszych OWU zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu tegoż odrzucenia.
 4. Przedsiębiorca upoważnia Pyszne.pl do akceptacji w jej imieniu płatności online dokonywanych przez Konsumentów.

9. Zasady zamieszczania wpisów na Platformie przez Konsumentów

 1. Pyszne.pl umożliwia Konsumentom dokonywanie ocen wykonania Umów przez poszczególnych Przedsiębiorców w szczególności poprzez możliwość przyznawania im gwiazdek i/lub wystawianie komentarzy
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, wystawione przez Konsumentów oceny nie będą publikowane.
 3. Pyszne.pl jest upoważniona, lecz nie zobowiązana, do ujawnienia ocen, o których mowa w powyższych ustępach wszystkim użytkownikom Platformy. Oceny ujawniane są w ciągu 7 dni. Pyszne.pl ma możliwość usuwania wystawionych ocen.
 4. Konsument zamieszcza oceny wyłącznie na własną odpowiedzialność.

10. Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Przedsiębiorcy z wykorzystaniem jego danych kontaktowych wymienionych w Platformie. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w zdaniu Poprzednim, Pyszne.pl może odgrywać jedynie rolę mediatora.
 2. W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana Działowi Obsługi Klienta Pyszne.pl za pośrednictwem:
  1. formularza kontaktowego dostępnego pod adresem pyszne.pl/obsluga-klienta ,
  2. poczty elektronicznej na adres info@pyszne.pl lub
  3. poczty tradycyjnej na adres: Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław,
 3. Po otrzymaniu przez Pyszne.pl reklamacji, o której mowa w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Pyszne.pl potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

11. Prawo właściwe i właściwość sądów

 1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Pyszne.pl na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Pyszne.pl, a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Pyszne.pl będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

12. Polubowne rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr . Pyszne.pl zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Pyszne.pl.

13. Newsletter

Składając Zamówienie, Konsument może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o Przedsiębiorcach, ofertach specjalnych i kuponach rabatowych. Konsument może w każdej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem: pyszne.pl/newsletter , po uprzednim zalogowaniu na swoje Konto lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem info@pyszne.pl

14. Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

Pyszne.pl przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.


Wersja obowiązująca od dnia 28.09.2023

Download PDF