Strefa Premium

Wybierz swój językPolski

Strefa Premium

Wybierz swój językPolski

Warunki ogólne Sklepu Lojalnościowego

Niniejsze Warunki ogólne Sklepu Lojalnościowego mają zastosowanie odnośnie do relacji między firmą Sto2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Takeaway.com) a Klientem, który zarejestrował się do Programu Lojalnościowego.

1. Definicje

Klient:osoba fizyczna lub jednostka prawna składająca Zamówienie za pośrednictwem Platformy.
Warunki ogólne dla Klientów:aktualna wersja warunków ogólnych dla klientów Takeaway.com.
Punkty lojalnościowe:punkty wartościowe, które mogą być przyznawane Członkowi przez firmę Takeaway.com i które można wymieniać w Sklepie Lojalnościowym.
Program Lojalnościowy:program nagród, w ramach którego Takeaway.com może przyznawać Punkty Lojalnościowe Klientom, którzy składają Zamówienia.
Sklep Lojalnościowy:sklep internetowy, w którym Członkowie mogą wymieniać przyznane Punkty Lojalnościowe na vouchery.
Członek:Klient, który zarejestrował się do Programu Lojalnościowego.
Oferta:gama produktów i usług oferowanych przez Restaurację, które Klient może zamówić za pośrednictwem Platformy.
Zamówienie:zamówienie złożone przez Klienta w Restauracji w ramach Oferty wybranej przez Klienta.
Platforma:Strony internetowe, aplikacje narzędzia i inne urządzenia należące do Takeaway.com, organizacji zależnych od Takeaway.com oraz jej partnerów biznesowych.
Restauracja:firma, która przygotowuje i sprzedaje posiłki, napoje i artykuły powiązane oraz korzysta z Platformy na potrzeby zawierania, opłacania i dostawy Zamówień.
Takeaway.com:firmą Sto2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca na własny rachunek oraz w imieniu dowolnego podmiotu gospodarczego lub osoby, która kontroluje, podlega kontroli lub znajduje się pod wspólną kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, z udziałem Takeaway.com Group B.V.
Warunki ogólne Sklepu Lojalnościowego:niniejsze warunki ogólne dotyczące Sklepu Lojalnościowego Takeaway.com, wraz z późniejszymi zmianami.

2. Dane Takeaway.com

Dane teleadresowe Takeaway.com działającej pod nazwą ‘Pyszne.pl’:

Sto2 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rybacka 9
53-656 Wrocław
Polska
NIP: 615-200-77-26
adres e-mail: kontakt@pyszne.pl

3. Zastosowanie

1. Program Lojalnościowy jest dostępny dla Klientów na potrzeby ich użytku prywatnego i ogranicza się do jednego konta na Klienta.

2. Aby zarejestrować się do Programu Lojalnościowego, Klient ma obowiązek zarejestrować konto na stronie Pyszne.pl na podstawie ważnego adresu e-mail. Rejestrując konto, Klient wyraża zgodę na to, że niniejsze Warunki ogólne Sklepu Lojalnościowego będą miały zastosowanie w odniesieniu do relacji między Takeaway.com i Klientem zarejestrowanym w Programie Lojalnościowym.

3. Warunki ogólne dla Klientów obowiązują cały czas w odniesieniu do relacji między Takeaway.com i Klientem, chyba że wyraźnie są one odmienne od niniejszych Warunków ogólnych Sklepu Lojalnościowego. W takim przypadku moc nadrzędną mają te ostatnie.

4. Takeaway.com może według własnej oceny odmówić zarejestrowania Klienta w Programie Lojalnościowym.

4. Punkty lojalnościowe

1. Punkty lojalnościowe i vouchery nie mają żadnej wartości monetarnej ani gotówkowej i nie można zamieniać ich na żadną walutę.

2. Klienci otrzymują 10 punktów lojalnościowych za zrealizowane zamówienie złożone przez stronę internetową lub 15 punktów lojalnościowych za zrealizowane zamówienie złożone przez aplikację mobilną. W celu otrzymania punktów konieczne jest podanie poprawnego adresu e-mail podczas składania zamówienia.

3. Aby wymienić przyznane Punkty Lojalnościowe Klient musi zarejestrować konto na stronie Pyszne.pl. W przypadku ważnej rejestracji Klient staje się Członkiem.

4. Całkowita aktualna liczba przyznanych Punktów Lojalnościowych jest widoczna na koncie Członka Pyszne.pl po maksymalnie 24 godzinach od momentu złożenia ostatniego Zamówienia.

5. Punkty lojalnościowe nie mogą być przenoszone na inne konta Członków ani w jakikolwiek inny sposób.

6. Punkty lojalnościowe, zapisane na koncie Użytkownika do 31.12.2018, będą ważne do 31.12.2019.

7. Począwszy od 01.01.2019 r, wszystkie punkty lojalnościowe, które zostały zapisane na koncie Użytkownika w danym roku, będą ważne do 31 grudnia kolejnego roku. Na przykład punkty otrzymane za zamówienia złożone między 01.01.2020, a 31.12.2020, ważne będą do 31.12.2021.

8. Punkty Lojalnościowe uznaje się za wykupione po wymianie na vouchery w Sklepie Lojalnościowym.

9. Członkowie są zobowiązani do zgłaszania wszelkich nieścisłości dotyczących przyznanych im Punktów Lojalnościowych w dziale obsługi klienta Takeaway.com w ciągu jednego miesiąca od stwierdzenia danej nieścisłości.

10. Takeaway.com ma prawo do:
- korygowania wszelkich nieprawidłowo przyznanych Punktów Lojalnościowych; lub
- korygowania wszelkich Punktów Lojalnościowych, które zostały przyznane, kiedy anulowano Zamówienie i/lub płatność z jego tytułu; oraz
- anulowania wszelkich voucherów, które zostały wymienione za takie Punkty Lojalnościowego w ciągu trzech miesięcy od daty wykupienia.

5. Wykupowanie Punktów Lojalnościowych

1. Członkowie mogą wymieniać swoje Punkty Lojalnościowego wyłącznie na vouchery w Sklepie Lojalnościowym.

2. Wykupione Vouchery są widoczne na koncie Członka w zakładce „Wykupione oferty”.

3. Vouchery w Sklepie Lojalnościowym mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

4. Voucherów nie można zwracać ani wymieniać na inne vouchery.

5. Voucherów nie można łączyć z innymi voucherami jakiegokolwiek rodzaju.

6. Wszystkie vouchery mają datę ważności, którą można znaleźć na voucherze w Sklepie Lojalnościowym. Niektóre vouchery są dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasów.

7. Jeśli Członek korzysta z wykupionego vouchera na stronie lub stronach internetowych osób trzecich, Członek zawiera umowę z daną osobą trzecią. Warunki ogólne strony trzeciej mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do takiej umowy. Takeaway.com zrzeka się odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania takiej umowy przez osobę trzecią.

8. Po wygaśnięciu vouchera Punkty Lojalnościowe wykorzystane do wymiany danego vouchera nie zostaną zwrócone Klientowi.

6. Czas trwania, modyfikacje i zakończenie Programu Lojalnościowego

1. Takeaway.com może wprowadzać zmiany w zakresie niniejszych Warunków ogólnych Sklepu Lojalnościowego, dowolnych aspektów Programu Lojalnościowego oraz nagród w dowolnym względzie. Wszystko powyższe bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Na przykład, lecz nie tylko, możemy dodawać, usuwać lub zmieniać partnerów, dostawców, czas, limity dotyczące odbioru, wykupowania lub wykorzystania Punktów Lojalnościowych lub nagród.

2. Członek, który kontynuuje udział w Programie Lojalnościowym, potwierdza akceptację wszelkich zmian w zakresie niniejszych Warunków ogólnych Sklepu Lojalnościowego.

3. Członek może zdecydować o opuszczeniu Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie. Członkowie opuszczają Program Lojalnościowy poprzez usunięcie swojego konta Pyszne.pl. Opuszczając Program Lojalnościowy, Członek kończy relację z Takeaway.com w odniesieniu do Programu Lojalnościowego i traci prawo do jakichkolwiek uzyskanych Punktów Lojalnościowych.

4. Takeaway.com zastrzega sobie prawo do anulowania Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. W razie anulowania Programu Lojalnościowego przyznane Punkty Lojalnościowe pozostaną ważne do upływu daty ważności.

5. Takeaway.com zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia konta Członka w razie (podejrzenia) naruszenia Warunków ogólnych dla Klientów lub niniejszych Warunków ogólnych Sklepu Lojalnościowego.

7. Inne

1. Takeaway.com ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w razie poważnego zaniedbania lub umyślnego uchybienia swojego lub jej głównego kierownictwa, bez względu na jej podstawę, zarówno naruszenia lub czynu niedozwolonego, jak i innych.

2. W razie skarg na temat Sklepu Lojalnościowego, Takeaway.com odnosi do swojego regulaminu skarg zawartych w Warunkach ogólnych dla Klientów.

3. W zakresie niniejszych Warunków ogólnych Sklepu Lojalnościowego zastosowanie ma prawo polskiego. Wszelkie spory między Takeaway.com a Członkiem związane z Programem Sklepu Lojalnościowego i/lub niniejsze Warunki ogólne Sklepu Lojalnościowego mogą być przedkładane przed odpowiednim sądem polskiego, zarówno przez Takeaway.com, jak i przez Członka.

4. Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie w zakresie rejestracji danych osobowych.