Smak lata z Coca Cola® – lipiec 2023 r. – Regulamin

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do kampanii „Smak lata” („Kampania”), organizowanej przez Takeaway.com Central Core B.V. z siedzibą pod adresem Piet Heinkade 61, 1019 GM Amsterdam, Holandia („Just Eat Takeaway.com” lub „JET”).

Informacje ogólne

 1. Biorąc udział w Kampanii, każdy uczestnik – „Uczestnik” – akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Kampania rozpocznie się 3 lipca 2023 r. o godz. 00:01 i zakończy 31 lipca 2023 r. o godz. 23:59 („Okres kampanii”).
 3. Uczestnicy, którzy nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu, zostaną wyłączeni z udziału w Kampanii.

Kampania

Kampania, która składa się z „gry zręcznościowej”, jest organizowana na platformie Pyszne („Platforma”) w Polsce.

 1. Aby wziąć udział w Kampanii, Uczestnik musi:
  1. pomyślnie złożyć i zrealizować zamówienie za pośrednictwem Platformy o minimalnej wartości 20 PLN, zawierające produkt z portfolio Coca Cola®, Fanta® lub Sprite® (dostępne na Platformie) w Okresie kampanii,
  2. wyrazić zgodę na otrzymywanie e-maili związanych z Kampanią i innych wiadomości marketingowych od organizatora,
  3. kliknąć link w wiadomości e-mail z powiadomieniem o udziale lub w powiadomieniu push, aby połączyć się z dedykowaną stroną gry hostowaną przez naszego partnera ds. gier, firmę Playable (https://playable.com/) (należy pamiętać, że od dostarczenia zamówienia do otrzymania wiadomości e-mail z powiadomieniem o udziale może minąć do 24 godzin),
  4. zaznaczyć Regulamin i oświadczenie o ochronie prywatności na stronie gry i sprawdzić swoje umiejętności poprzez:
   • wyłapywanie jak największej liczby przedmiotów w ciągu 30 sekund – każdy z nich jest wart 5 punktów,
   • unikanie wyłapywania liczb ujemnych – stracisz do 5 punktów za każdą z nich.
   • zdobycie łącznie 100 punktów, aby wygrać nagrodę.
 2. Uczestnicy, którzy spełnili wszystkie warunki określone w ustępie 2.a i którzy zdobędą w sumie 100 punktów w grze sprawnościowej, otrzymają jedną z nagród określonych poniżej w ustępie 6.
 3. Uczestnicy mogą wziąć udział w Kampanii tylko raz w ciągu 24 godzin.
 4. JET nie pobiera żadnych opłat komunikacyjnych za udział w Kampanii.
 5. JET zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania Kampanii w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uczestnicy

 1. Aby wziąć udział w Kampanii, trzeba być mieszkańcem Obszaru określonego w ustępie 4.
 2. Osoby uczestniczące w Kampanii muszą mieć co najmniej 18 lat.
 3. JET zachowuje prawo do zablokowania wydawania kuponów rabatowych w przypadku oszustwa lub niewłaściwego użycia.

Terytorium

Całe terytorium Polski („Obszar”).

Termin dostawy nagród

 1. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni natychmiast po zagraniu w grę zręcznościową na stronie gry.
 2. Jeśli nagrodę stanowi para biletów na wydarzenie, niektóre komunikaty zostaną przekazane pomiędzy zwycięzcą a JET, jak określono poniżej w ustępie 7.

Nagrody

Wybór i ogłoszenie zwycięzców

 1. Po zagraniu w letnią grę zgodnie z Klauzulą 2 Uczestnik natychmiast otrzyma komunikat informujący o wygraniu nagrody. W ciągu 24 godzin zwycięzcy otrzymają wiadomość e-mail z dodatkowymi informacjami i kolejnymi krokami koniecznymi, aby odebrać nagrodę.
 2. Zwycięzcy biletów na festiwal otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem nagrody od Pyszne w ciągu 24 godzin. W takiej wiadomości e-mail zwycięzcy zostaną poproszeni o potwierdzenie zainteresowania otrzymaniem nagrody i podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, na który chcą otrzymać Bilety. Zwycięzcy będą mieli 48 godzin po otrzymaniu tej wiadomości e-mail na wysłanie odpowiedzi.
 3. Jeśli zwycięzca nie odpowie lub nie dostarczy wszystkich żądanych informacji i zapewnień w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia zgodnie z ustępem 7.b, bilety zostaną ponownie dodane do puli nagród.
 4. Zwycięzcy Kampanii gwarantują, że dane osobowe przekazane JET i partnerowi wystawiającemu bilety są poprawne, prawdziwe i kompletne.

Ochrona prywatności

 1. Do danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z niniejszą Kampanią mają zastosowanie Informacja o ochronie prywatności JET oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe udostępnione JET przez Uczestnika w związku z Kampanią są wykorzystywane do poinformowania Uczestnika o Kampanii oraz do poinformowania Uczestnika, czy wygrał nagrodę. W tych celach dane osobowe, które mogą być udostępniane zewnętrznemu dostawcy Playable (host strony docelowej), będą szyfrowane. Dane te zostaną usunięte pod koniec Okresu kampanii.
 3. W przypadku wygranej dane zwycięzcy mogą zostać udostępnione osobom trzecim (partnerom promującym, agencjom) wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań JET wynikających z niniejszego Regulaminu.

Odpowiedzialność

 1. Uczestnik bierze udział w Kampanii na własne ryzyko.
 2. JET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, zobowiązania, urazy lub rozczarowania poniesione przez Uczestnika w wyniku udziału w Kampanii lub w związku z otrzymaną nagrodą.
 3. JET dokłada wszelkich starań na rzecz prawidłowej organizacji Kampanii, ale nie można całkowicie wykluczyć tego, że przedstawione informacje dotyczące Kampanii mogą być niekompletne lub nieprawidłowe. Wszelkie nieścisłości, błędy ortograficzne lub podobne niedociągnięcia na stronie internetowej Kampanii lub w innych materiałach promocyjnych publikowanych przez JET (niezależnie od ich charakteru) nie mogą być powodem wniesienia powództwa wobec firmy JET ani przesłanką do powstania jej zobowiązań.
 4. Ani firma JET, ani żadna z jej spółek zależnych lub powiązanych nie ponoszą odpowiedzialności za warunki, okoliczności, straty, awarie lub opóźnienia spowodowane wydarzeniami pozostającymi poza ich kontrolą w odniesieniu do Kampanii. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu Kampanii nie wyłącza odpowiedzialności JET za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane zaniedbaniem, za oszustwa, świadome wprowadzanie w błąd, umyślne niewłaściwe postępowanie i rażące zaniedbania.
 5. Ani firma JET, ani podmioty zewnętrzne z nią współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za awarie sieci, sprzętu lub oprogramowania występujące w kanałach mediów społecznościowych i powodujące opóźnienia w przesyłaniu lub utratę danych.

Oszustwa

JET zastrzega sobie prawo do sprawdzania, czy udział w Kampanii nie wiąże się z prowadzeniem nieuczciwych działań oraz do podjęcia wszelkich środków ukierunkowanych na ich uniemożliwienie. Środki te mogą oznaczać np., że JET, działając wedle własnego uznania, zdecyduje się na anulowanie zakwalifikowanego zamówienia. Wszelkie kwoty zdobyte w Kampanii w wyniku dopuszczenia się oszustwa lub czynu niezgodnego z niniejszym Regulaminem są nieważne.

Inne postanowienia

 1. Zapisy Regulaminu Kampanii podlegają przepisom obszaru administracyjnego, na którym obowiązuje Kampania.
 2. Wszelkie podatki od hazardu należne w związku z niniejszą Kampanią lub podatek u źródła, który należy potrącić z nagrody, są pobierane od JET.
 3. Wszelkie podatki (inne niż podatki od hazardu) należne w związku z niniejszą Kampanią są pobierane od uczestnika.
 4. Uczestnicy powinni skonsultować się z własnymi doradcami (podatkowymi) w sprawie lokalnych konsekwencji podatkowych i prawnych wygrania nagrody, jako że konieczne może być zgłoszenie wygranych nagród lokalnym organom (podatkowym).
 5. W przypadku skarg dotyczących Kampanii należy skontaktować się z działem obsługi klienta Takeway.com.

  Dane teleadresowe:
  ul. Powstańców Śląskich 9,
  53-332 Wrocław
  Email: kontakt@pyszne.pl
 6. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących omawianego konkursu z nagrodami jurysdykcję posiadają sądy zajmujące się prawami konsumentów w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu Uczestnika.