Regulamin Akcji Blogerskiej #CzasNaMojąChwilę

Do wygrania voucher na weekend SPA o wartości 1000 PLN

Dodaj pomiędzy 11.05.2016 a 01.06.2016 na Twoim blogu artykuł na temat #CzasNaMojąChwilę – na co wykorzystałbym/-ałabym dodatkową godzinę dziennie?” i umieść link do Twojego artykułu w komentarzu pod postem https://pyszne.pl/blog/akcja-blogerska-czasnamojachwile. Autor naciekawszego artykułu otrzyma voucher do SPA o wartości 1000 PLN. 

1. Postanowienia ogólne

1) Organizatorem kampanii “#CzasNaPysznepl” (zwanej dalej Akcją ) jest firma „sto2 Sp. z o.o.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rybacka 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000344195, NIP: 6152007726, zwana dalej „Organizatorem”

2) Organizator przeprowadza Akcję za pośrednictwem strony https://pyszne.pl/blog/akcja-blogerska-czasnamojachwile

3) Organizator oświadcza, że Akcja nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą losową, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. Nr 09, poz. 1540.), której wynik zależy od przypadku.

2. Uczestnicy Akcji

1) Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.

2) W Akcji mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i są właścicielami bloga lub strony internetowej.

3) Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Akcji, mogą przystąpić do Niej. Przystąpienie następuje z chwilą spełnienia łącznie następujących czynności:

a) napisanie artykułu na swoim blogu/stronie interentowej na temat “#CzasNaMojąChwilę – na co wykorzystałbym/-ałabym dodatkową godzinę dziennie?”

b) zamieszczenie linka do artykułu w komentarzu na stronie http://pyszne.pl/blog/akcja-blogerska-czasnamojachwile w okresie pomiędzy 11.05.2016 a 01.06.2016

4) Osoba, która przystąpiła do Akcji (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

5) Uczestnicy, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostaną pominięci podczas wyłaniania wygranych

3. Przebieg Akcji i Nagrody

1) Akcja blogerska trwa od 11.05.2016 do 01.06.2016

2) W ramach Akcji Uczestnicy muszą spełnić kryteria opisane w punkcie 2. niniejszego Regulaminu

3) Spośród zamieszczonych w komentarzu artykułów, raz w tygodniu zostanie wybrany najciekawszy artykuł tygodnia, którego autor zostanie nagrodzony kuponem o wartości 150 PLN na zmówienie jedzenia online na Pyszne.pl

4) Po zakończeniu Akcji wybrany zostanie naciekawszy artykuł całej Akcji, którego autor otrzyma voucher do SPA o wartości 1000 PLN oraz nagrodę pieniężną tj. sumę pieniężną w wysokośćci 1/9 wartości brutto nagrody.

5) Przed wydaniem nagród, o których mowa w punkcie 3.4 Organizator potrąci z części pieniężnej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursie

6) Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.

7) W Jury zasiada 3 pracowników Organizatora

8) Zwycięzcy kuponów Pyszne.pl o wartości 150 PLN zostaną ogłoszeni w okresie trwania akcji w komentarzu na stronie www.pyszne.pl/blog/akcja-blogerska-czasnapysznepl. Kupony zostaną wręczone w wiadomości prywatnej poprzez social media lub w wiadomości e-mail w okresie do 48h od ogłoszenia wyników.

9) Kupon Pyszne.pl o wartości 150 PLN jest ważny do dnia 31.12.2016. Kupony Pyszne.pl są realizowane jedynie w restauracjach oferujących płatność online oraz dowóz na podany adres dostawy

10) Zwycięzca vouchera do SPA o wartości 1000 PLN zostanie ogłoszony dnia 03.06.2016, na stronie www.pyszne.pl/blog/akcja-blogerska-czasnamojachwile-zwyciezca. Voucher na weekend w SPA zostanie wręczony w wiadomości e-mail w okresie do 48h od ogłoszenia wyników.

11) Warunki wykorzystania vouchera do SPA znajdują się tutaj: http://www.podarujspa.pl/stopka/dla-kupujacych/gdzie-zrealizowac-43.html oraz tutaj http://www.podarujspa.pl/stopka/dla-kupujacych/jak-zrealizowac.html

4. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora

1) Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

2) Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w nim.

3) Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4) Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest Organizator. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Akcji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

5) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w niej tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów lub prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek i reputację.

6) W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

5. Postanowienia końcowe

1) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Akcji. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz podpis Uczestnika wnoszącego reklamację. Reklamacje rozpatrywane będą nie dłużej niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

2) Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

3) Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Akcji na www.pyszne.pl/blog/akcja-blogerska-czasnamojachwile

4) Regulamin Akcji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora

5) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie

6) Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji.

7) Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Akcji w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

8) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcjąą będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

9) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw.